Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 13:35

Ειδοποίηση-κλήση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στην από 17-01-2022, με Γ.Α.Κ. 468/18-01-2022 και Ε.Α.Κ. 73/18-01-2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθήνας

Eιδοποίηση - κλήση με περίληψη δικογράφου του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία καλούνται οι αναφερόμενοι σε αυτήν να παραστούν, ενώπιον Μονομελούς Εφετείου
Αθηνών (Τμήμα 2ο Δημόσιο) κατά τη δικάσιμο της 5 η ς -04-2022 και ώρα 11.00 π.μ. , για τη συζήτηση της από 17-01-2022, με Γ.Α.Κ. 468/18-01-2022 και Ε.Α.Κ. 73/18-01-2022
αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ αυτών, με την οποία ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή όποιου έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ακίνητα
τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/Φ. ΡΑΦΗΝΑ/οικ/2803/25.06.2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 394/17.07.2020, τ. Δ’) για λόγους
δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση-Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας» στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 728.002,98 τ.μ., και η άμεση παράδοση αυτών υπό τον όρο κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, όπως αυτή προκύπτει από την με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2019 έκθεση
εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη.